فیلترپرس و مجموعه تصفیه پساب

فیلترپرس و مجموعه تصفیه پساب

دسته بندی این محصول: محصولات دنافنون

برند محصول: فیلترپرس
کاربرد این مجموعه برای تصفیه پساب کارخانه جات صنعتی میباشد

تعداد صفحات و ابعاد آن با توجه به ظرفيت کيک مورد نياز سفارش دهنده قابل طراحی و ساخت می باشد.

1-کليه فيلترپرس ها مجهز به سيستم لرزشی جهت جداسازی کيک از صفحات می باشند.

2-کليه فيلتر پرس ها مجهز به سينی جمع آوری آب مازاد در هنگام فيلتراسيون و شستشوی صفحات می باشند.

3-در کليه فيلتر پرس ها شروع آب گيری و انتهای آن توسط PLC کنترل می گردد که نيازی به تشخيص اپراتور نمی باشد.

4-در فيلترپرس های دارای صفحات زياد، سيستم باز کننده صفحات به صورت اتوماتيک می باشد و نيازی به اپراتور جهت باز کردن صفحات نداردوليکن در فيلترپرس ها ی دارای صفحات کم، باز شدن صفحات همزمان با تخليه کيک صورت می گيرد.

5-در صورت درخواست سفارش دهنده، سيستم شستشوی اتوماتيک صفحات به سيستم اضافه می شود.
6-کليه مراحل ذکرشده(که به آن سيکل گفته می شود) توسط سيستم PLC کنترل و اجرا می شود.

تعداد بازدید : 1713