انتخاب بی متال یا کلید حفاظت موتوری مناسب

پس از انتخاب فیوز اصلی مناسب نوبت به انتخاب کلید حفاظتی میرسد این کلید میتواند بی متال بوده یا کلید حفاظت موتوری MPCB باشد که اولویت ما انتخاب کلید حفاظت موتوری می باشد.  برای انتخاب رنج بی متال می بایست ما ابتدا نوع راه اندازی را مشخص کنیم. اگر راه اندازی به صورت فقط مثلث باشد ؛ یعنی فقط از یک کنتاکتور برای راه اندازی استفاده کنیم رنج بی متالی که ما مورد استفاده قرار میدهیم باید شامل 42.9 آمپر یعنی برابر با جریان نامی که بر روی پلاک موتور قرار دارد , باشد. بی متال  38-50 در محدوده ی رنج جریان نامی ما بوده و مناسب ترین بی متال برای این راه اندازی می باشد.

حال اگر ما بخواهیم الکتروموتور را به صورت ستاره – مثلث را اندازی کنیم جریان بین دو کنتاکتور تقسیم شده و نیمی از جریان ازکنتاکتور اصلی و نیمی دیگر از کنتاکتور مثلث عبور میکند. در این هنگام رنجی که برای بی متالی که مورد استفاده قرار میدهیم نصف جریان نامی موتور یعنی نصف 42.9 میباشد که مقدار تقریبی آن را میتوانیم 21.5 در نظر بگیریم. حال باید بی متالی را انتخاب کرده که رنج جریان آن در محدوده ی 21.5 آمپر باشد. بی متال مناسب برای این جریان بی متال 18-25 می باشد. 

3500
تعداد فروش دستگاه
120
پروژه های انجام شده